Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 13 listopada 2017 r.

Wartość projektu: 14 743 080,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 12 531 618,33 PLN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Staszica 16, 20 – 081 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Głównym efektem realizacji projektu będzie doposażenie jednostek takich jak:

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Zakład  Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

poprzez  wymianę przestarzałych urządzeń na nowe, szybsze i bardziej precyzyjne wyroby medyczne.

 

 

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu

umożliwiającego sygnalizowanie

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Niniejszym informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

  1. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

W ramach realizowanego w SPSK Nr 1 projektu, od początku realizacji projektu tj. od 1 stycznia 2018 r. podjęto działania zmierzające do wypełnienia warunków umowy podpisanej w dniu 13.11.2017 r. z Ministerstwem Zdrowia.

W miesiącu marcu Beneficjent ogłosił pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące zakupu stołu operacyjnego wysokiej klasy przezierności dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii przewidziane do realizacji na 2018 r.
W pierwszym kwartale 2018 r. Beneficjent prowadził prace przygotowawcze polegające na stworzeniu SIWZ do ogłoszenia kolejnej, dużej części zakupów sprzętu medycznego, dla której uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane było na kolejny kwartał 2018 r.

W drugim kwartale 2018 r. podjęto kolejne działania związane z zakupem aparatury medycznej. W dniu 18 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Dostawcą pierwszego sprzętu przewidzianego do zakupu, sprzęt dostarczony został zgodnie z umową. W dniu 28 czerwca 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejną partię aparatury medycznej (6 kolejnych pozycji zakupowych), planowany termin otwarcia przewidziany był sierpień 2018 r. W dniu 11września na postawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Szpital unieważnił postępowanie przetargowe na wyposażenie Sali hybrydowej oraz pozostałej aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, tj. Zestawu lamp operacyjnych, kolumny videoskopowej do wykonywania zabiegów laparoskopowych, systemu przesyłu i obrazowania danych, aparatu USG. Również w miesiącu wrześniu 2018 r. Beneficjent ponownie ogłosił unieważnione wcześniej postępowanie na wyposażenie Sali hybrydowej wraz pozostałą aparaturą. Umowę z dostawcą aparatury podpisano w dniu 4 stycznia 2019 r. Montaż urządzeń możliwy będzie po wykonaniu niezbędnych prac dostosowawczych. Wraz z końcem roku 2019 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup rezonansu magnetycznego dla Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej na kwotę ponad 4.5 mln zł. W II kwartale 2019 r. zostanie sporządzona SIWZ dla ostatniej dużej partii zakupów w ramach projektu (4 pozycje zakupowe) dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Zakupiono do tej pory w ramach projektu:
1.) 1 szt. Stół operacyjny uniwersalny wysokiej klasy przezierności – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na kwotę 612.900,00 zł
2.) 1 zest. Sala hybrydowa bez prac budowlanych (m.in. angiograf, urządzenia peryferyjne, usg wewnątrzżylne) – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na kwotę 5.713.470,00 mln zł
3.) 2 zest. Lamp operacyjnych w systemie LED – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na kwotę 279.180,00 zł
4.) 1 szt. Kolumna video skopowa z oprzyrządowaniem – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na kwotę 356.400,00 zł
5.) 1 szt. System przesyłu i obrazowania danych z pracowni zabiegowych, sal operacyjnych, Angio TK, MRI, USG – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na kwotę 818.640,00 zł
6.) 1 szt. aparat USG – dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na kwotę 291.600,00 zł

Obecnie trwa postępowanie dotyczące zakupu 2 szt. stanowisk do intensywnej terapii oraz 2 szt. aparatów do znieczulania dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii na kwotę ponad 1 mln zł.

15 % stanowi wkład własny szpitala

Zgodnie z załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013, art.3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w umowie o dofinansowanie w dniu 11 grudnia 2017 r. Beneficjent zamontował na terenie Szpitala tablicę informującą o realizacji w/w projektu. (Zdjęcia)

Zdjęcie zamontowanego stołu operacyjnego –Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii