Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 2 lutego 2018 r.

Wartość projektu: 25 368 706,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 21 563 400,63 PLN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Staszica 16, 20 – 081 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Głównym efektem realizacji projektu będzie doposażenie jednostek takich jak:

Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej,

Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii,

Klinika Chorób Wewnętrznych,

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Zakład Radiologii Lekarskiej

poprzez  wymianę przestarzałych urządzeń na nowe, szybsze i bardziej precyzyjne wyroby medyczne.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu

umożliwiającego sygnalizowanie

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Niniejszym informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

  1. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

W ramach realizowanego w SPSK Nr 1 projektu, od początku realizacji projektu tj. od 1 stycznia 2018 r. podjęto działania zmierzające do wypełnienia warunków umowy podpisanej w dniu 02.02.2018 r. z Ministerstwem Zdrowia.

W miesiącu lutym 2018 r. Beneficjent ogłosił pierwsze postępowanie dotyczące zakupu Dermatomu dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej przewidziane do realizacji na 2018 r. Sprzęt dostarczono zgodnie z podpisana umową.
W pierwszym kwartale 2018 r. Beneficjent prowadził prace przygotowawcze polegające na stworzeniu SIWZ do ogłoszenia kolejnej, dużej części zakupów sprzętu medycznego, dla której uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane było na kolejny kwartał 2018 r.

W drugim kwartale 2018 r. podjęto kolejne działania związane z zakupem aparatury medycznej. W dniu 9 maja 2018 r. podpisana została umowa z Dostawcą pierwszego sprzętu przewidzianego do zakupu, sprzęt dostarczony został zgodnie z umową. W dniu 24 maja 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejną partię aparatury medycznej (3 kolejne pozycje zakupowe). W trzecim kwartale 2018 r. Beneficjent prowadził prace przygotowawcze polegające na stworzeniu SIWZ do ogłoszenia kolejnej, dużej części zakupów sprzętu medycznego, dla której uruchomienie postępowania przetargowego miało miejsce 9 października 2018 r. Aktualnie trwa dostawa urządzeń przewidzianych do zakupu w ramach tego postępowania (8 pozycji zakupowych). Wraz z końcem roku 2018 miało miejsce ogłoszenie kolejnej dużej partii zakupów w ramach projektu. Dnia 12 grudnia 2019 r. opublikowano ogłoszenie postępowania dla zakupów na kwotę blisko 5 mln zł. W miesiącu maju 2019 r. będzie miało miejsce podpisanie umów w ramach rozstrzygniętego niedawno postępowania. Kolejne duże ogłoszenie przetargowe miało miejsce 21 marca 2019 r. dotyczące zakupu wyposażenia dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii na kwotę ponad 5 mln zł. Planowany termin otwarcia ofert wyznaczony został na 6 maja 2019 r. Przewidywany termin dostawy w ramach tego postępowania to III kwartał 2019 r.

Zakupiono do tej pory w ramach projektu:
1.) 1 szt. Dermatom – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej na kwotę 77.695,20 zł
2.) 2 szt. Oświetlenia lamp czołowych- na potrzeby Bloku Operacyjnego na kwotę 23.587,20 zł
3.) 1 Zestaw specjalistycznych narzędzi do mikrochirurgii twarzoczaszki, traumatologii, osteosyntezy, ortognatyki- na potrzeby Bloku Operacyjnego na kwotę 927.720,00 zł
4.) 1 szt. USG – Kardiologia płodowa- dla Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży na kwotę 869.325,48 zł
5.) 1 szt. USG- dla Kliniki Chorób Wewnętrznych na kwotę 315.054,48 zł
6.) 1 szt. USG- ECHO- dla Kliniki Chorób Wewnętrznych na kwotę 356.863,32 zł
7.) 1 zest. System monitoringu KTG – dla Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży na kwotę 966.600,00 zł
8.) 3 szt. Aparat do nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji (NIV) – dla Kliniki Chorób Wewnętrznych na kwotę 128.628,00 zł
9.) 1 zest. Napędy akumulatorowe do nasadek wiertarskich i frezarskich z kompletem nasadek-
dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej na kwotę
100.070,86 zł
10.) 20 szt. Łóżek ortopedycznych – dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej na
kwotę 210.934,80 zł
11.) 1 Zestaw do terapii podciśnieniowej – dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny
Ratunkowej na kwotę 43.200,00 zł

15 % poniesionych wydatków stanowi wkład własny Szpitala

W miesiącu maju 2019 r. planowane jest ogłoszenie kolejnej transzy postępowań dla takich jednostek jak:
Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
Klinika Chorób Wewnętrznych
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
Zakład Radiologii Lekarskiej
Blok Operacyjny

Zgodnie z załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013, art.3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w umowie o dofinansowanie w dniu 15 lutego 2018 r. Beneficjent zamontował na terenie Szpitala tablicę informującą o realizacji w/w projektu. (Zdjęcia)

SPSK Nr 1 zrealizował zadanie dotyczące wyemitowania spotów radiowych informujących o rozpoczęciu realizacji projektu mieszkańców województwa lubelskiego. W miesiącu marcu 2019 r. miała miejsce kolejna emisja spotów radiowych zaplanowana na przełom 2018/2019 r.