Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 17 października 2017 r.

Wartość projektu: 14 420 941,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 12 257 800,12 PLN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Staszica 16, 20 – 081 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Głównym efektem realizacji projektu będzie doposażenie jednostek takich jak:

Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego,

Klinika Chirurgii Onkologicznej,

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej,

Zakład Radiologii Lekarskiej,

Pracownia Patomorfologii

poprzez  wymianę przestarzałych urządzeń na nowe, szybsze i bardziej precyzyjne wyroby medyczne.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Niniejszym informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

  1. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

W ramach realizowanego w SPSK Nr 1 projektu, od początku realizacji projektu tj. od 1 stycznia 2018 r. podjęto działania zmierzające do wypełnienia warunków umowy podpisanej w dniu 17.10.2017 r. z Ministerstwem Zdrowia.

W miesiącu lutym Beneficjent ogłosił pierwsze postępowanie dotyczące zakupu Dermatomu dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej przewidziane do realizacji na 2018 r.

W pierwszym kwartale 2018 r. Beneficjent prowadził prace przygotowawcze polegające na stworzeniu SIWZ do ogłoszenia kolejnej, dużej części zakupów sprzętu medycznego, dla której uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane było na kolejny kwartał 2018 r.

W drugim kwartale 2018 r. podjęto kolejne działania związane z zakupem aparatury medycznej. W dniu 9 maja 2018 r. podpisana została umowa z Dostawcą pierwszego sprzętu przewidzianego do zakupu, sprzęt dostarczony został zgodnie z umową. W dniu 28 maja 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejną partię aparatury medycznej (6 kolejnych pozycji zakupowych), planowany termin otwarcia ofert przewidziany był na 19 lipca 2018 r. W ramach tego postępowania Szpital podpisał umowy na dostawy urządzeń W dniu 11 września Szpital ogłosił przetarg na kolejne duże postępowanie – aparaturę medyczną na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego oraz Zakładu Diagnostyki i Terapii Endoskopowej na kwotę ponad 4 mln zł. Sprzęt w ramach rozstrzygniętych pozycji postępowania został dostarczony do szpitala zgodnie z podpisanymi umowami.
W trzecim kwartale 2018 r. Beneficjent prowadził prace przygotowawcze polegające na stworzeniu SIWZ do ogłoszenia kolejnej, dużej części zakupów sprzętu medycznego, dla której ogłoszenie postępowania przetargowego miało miejsce w dniu 6 grudnia 2018 r. i przewidywało zakup ponad 13 pozycji zakupowych dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę ponad 5 mln zł. Ponadto w miesiącu maju 2019 r. planowane jest uruchomienie ostatniej dużej partii zakupów dla Bloku Operacyjnego i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego oraz Zakładu Radiologii Lekarskiej, dla którego przewidziana jest m.in. wymiana na nowy Aparat RTG oraz Aparat RTG do skopii.

Zakupiono do tej pory w ramach projektu:
1.) 1 szt. Dermatom – dla Bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę 77.695,20 zł
2.) 1 szt. Kriostat- dla Pracowni Patomorfologii na kwotę 138.310,45 zł
3.) 1szt. Wideobronchoskop – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 124.200,00 zł
4.) 1 Zestaw do elektrokoagulacji hybrydowej wraz z zestawem narzędzi do elektrokoagulacji hybrydowej – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 193.936,68 zł
5.) 3 Zestawy do elektrokoagulacji z zestawem narzędzi – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 265.388,40 zł
6.) 2 szt. Wideoduodenoskop – dla Zakładu Diagnostyki i Terapii Endoskopowej na kwotę 352.080,00 zł.
7.) 1 szt. Tor wizyjny 2/3 HD z archiwizacja danych- dla dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 328.552,14 zł
8.) 1 szt. Wideocholedochoskop- dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 118.188,08 zł
9.) 1 Zestaw do obrazowania fluorescencyjnego- dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 151.762,29 zł
10.) 2 szt. Tor wizyjny- dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 1.051.739,28 zł
11.) 1 szt. Procesor do endoskopowej ultrasonografii- dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 419.802,48 zł
12.) 1 szt. Endoskop ultrasonograficzny osiowy- dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 372.514,68 zł
13.) 1 szt. Tor wizyjny- dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 172.800,00 zł
14.) 1 szt. Wideoduodenoskop – dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego na kwotę 145.800,00 zł
15.) 1 szt. Aparat USG z opcja elastografii – dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę 259.956,00 zł
16.) 1 szt. Zestaw RTG do oceny marginesów śródoperacyjnie – dla Bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę 370.029,00 zł
17.) 1 szt. System do fluorescencyjnego obrazowania nowotworów – dla Bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę 452.572,92 zł
18.) 1szt. Zestaw do termo ablacji nowotworów – dla Bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę 160.920,00 zł
19.) 1 szt. Mammograf cyfrowy wraz ze stołem do biopsji stereotaktycznej – dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na kwotę 1.480.445,45 zł
20.) 1 szt. Nóż ultradźwiękowy do resekcji wątroby- dla Bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Onkologicznej na kwotę 350.000,00 zł
21.) 1 szt. Endoskop ultrasonograficzny radialny- dla Zakładu Diagnostyki i Terapii Endoskopowej na kwotę 407.138,40 zł.
22.)

15 % stanowi wkład własny szpitala

Obecnie trwa postępowanie dotyczące zakupu 2 szt. stanowisk do intensywnej terapii dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii na kwotę ok. 600 tys. zł.
Z końcem kwietnia Beneficjent ogłosił również postępowanie na nie rozstrzygnięte dotychczas pozycje z uruchomionych wcześniej postępowań w ramach projekty na kwotę ponad 2 mln zł.
W miesiącu maju planowane jest ogłoszenie ostatniej dużej transzy postępowań przetargowych dla następujących jednostek:
Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego
Zakład Radiologii Lekarskiej

Zgodnie z załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia nr 1303/2013, art.3-5 i załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w umowie o dofinansowanie w dniu 11 grudnia 2017 r. Beneficjent zamontował na terenie Szpitala tablicę informującą o realizacji w/w projektu. (Zdjęcia)